Regulacje MAR


3 lipca weszły w życie nowe przepisy unijnego rozporządzenia MAR (Market Abuse Regulation) dotyczące polityki informacyjnej w spółkach giełdowych


MAR niesie ze sobą nowe obowiązki i nowe sankcje. Dla Zarządów i Rad Nadzorczych to nowe, nierozpoznane jeszcze ryzyka. Rozporządzenie MAR unieważniło dotychczasowe polskie regulacje dotycząca informacji poufnych oraz informacji bieżących.
Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim drastyczny wzrost wzrost kar, jakie mogą być nałożone za naruszenie obowiązków informacyjnych. W przypadku osób zarządzających spółkami kwota jest nawet 80 razy wyższa.

Sankcje dotyczą spółek, jak i osób w nich zatrudnionych, ich wysokość została określona dla:

Więcej informacji o MAR:

Spółka

Do 10 mln euro (40 mln złotych – według projektu zmiany ustawy o ofercie publicznej) lub kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu.

Zarząd / Rada Nadzorcza

Dotyczy członkowie zarządów, a także, co jest nowością, członków rad nadzorczych.
Do 2 mln euro (8 mln złotych według projektu nowelizacji ustawy o ofercie publicznej). Obecnie jest to kwota do 100 tys. zł

Insiderzy

W zależności czy akcjonariusz jest osobą prawną lub fizyczną grożą mu analogicznie kary jak podane powyżej.

Ubezpieczenie D&O MAR

D&O (Directors and Officers) jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, pokrywającym odpowiedzialność osób pełniących funkcje zarządcze i kluczowe w spółce. Ochroną objęte są roszczenia o odszkodowanie z tytułu szkody finansowej (majątkowej), powstałej w wyniku błędnego lub uznanego za błędne działania lub zaniechania ubezpieczonej osoby, w związku z pełnieniem funkcji lub powierzeniem obowiązków.

Ubezpieczenie D&O MAR. Więcej niż po prostu D&O

Korzystając z doświadczeń Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych broker ubezpieczeniowy Insurance Expert podjął się zadania opracowania wysokospecjalistycznego programu, który sprosta wyzwaniom stawianym przez regulacje MAR. Program został ulokowany na londyńskim rynku Lloyd’s. Rynek ten charakteryzuje się najwyższym profesjonalizmem w podejściu do niestandardowych i indywidualnie negocjowanych programów ubezpieczeniowych. D&O MAR opiera się na standardowym ryzyku D&O jednak ochrona daleko wykracza poza standard dotychczas dostępny na rynku.

Najważniejsze cechy ubezpieczenia D&O MAR

Dedykowane dla MAR
Specjalnie przygotowany wording wprowadza w treści warunków ubezpieczenia odpowiedzialności zdefiniowanej przez zapisy rozporządzenia MAR.
Brak udziałów własnych
Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy ubezpieczenia, bez udziałów własnych, franszyz i innych potrąceń.
Pokrywa kary administracyjne do pełnej sumy
Dotyczy to także kar administracyjnych nakładanych przez KNF w związku z wytycznymi MAR oraz kaucji - także do pełnej sumy gwarancyjnej i bez limitów.
Wysokie sumy gwarancyjne
Sumę można wybrać do 50 mln zł bez indywidualnej oceny ryzyka, a w przypadku dodatkowej analizy nawet do 500 mln zł!
Uniwersalna ochrona zarówno dla spółek jak i osób zarządzających
Ochroną objęta jest spółka wraz z podmiotami zależnymi oraz osoby fizyczne członkowie zarządów i rad nadzorczych w warunkach znajduje się definicja dodatkowych, ubezpieczonych osób, whistleblower, insider, shadow person. Osobą ubezpieczoną jest też Insider - na Insider List.
Wydłużony okres ochrony, działa także wstecz
Dotyczy zdarzeń, które powstały: - w trakcie obowiązywania polisy,
- wcześniejszych (tzw. ochrona retroaktywna),
- powstałych 5 lat po wygaśnięciu polisy.
Działa w sytuacjach kryzysowych
Pokrywa koszty awaryjne i nagłe związane ze zgłoszonymi roszczeniami - koszty obrony (w tym kaucje i poręczenia) oraz wydatki odbudowę dobrego imienia spółki.
Unikalny system zapobiegania i obsługi szkód
Ubezpieczyciel wspólnie z kancelariami prawnymi (wyselekcjonowanymi w uzgodnieniu z SEG) powołują Zespół Doradczy, który gwarantuje natychmiastową pomoc w przypadku powstania szkody.

Jak uzyskać ochronę?


Doświadczeni doradcy Insurance Expert czuwają na każdym etapie procesu, służąc doradztwem i wsparciem, tak aby dopasować optymalnie ochronę, a cały proces zwarcia ubezpieczenia przebiegł możliwe sprawnie.


Ubezpieczenie D&O MAR powstało przy współpracy

Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych – to organizacja ekspercka dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. SEG służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku, oferując pomoc i konsultacje w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku i relacji inwestorskich.
 
SEG od wielu miesięcy zwracał uwagę na zagrożenia dla spółek publicznych związane z wdrożeniem rozporządzenia MAR. Od początku było jasne, że nowe wyzwania będą wymagały także stworzenia instrumentów ochrony, gwarantujących bezpieczeństwo uczestnikom rynku. Dlatego broker Insurance Expert będąc partnerem SEG w obszarze MAR, korzystając z dobrych kontaktów na rynku londyńskim Lloyd’s, podjął się stworzenia programu ubezpieczeniowego. SEG od początku czuwał nad kształtem produktu, tak aby odpowiadał na potrzeby wszystkich spółek niezależnie od ich wielkości i specyfiki branży. Efektem współpracy jest wszechstronny i elastyczny program umożliwiający dopasowanie ochrony do potrzeb spółek i osób zarządzających. Udało się zapewnić wysoki poziom ochrony przy zachowaniu bardzo atrakcyjnych warunków ubezpieczenia.
 

 

Likwidacja szkód


Polisa D&O MAR zapewnia unikalny system likwidacji szkód.


Ubezpieczyciele wspólnie z kancelariami prawnymi, partnerami SEG w obrębie MAR, powołają Zespół Doradczy, który gwarantuje natychmiastową pomoc w przypadku zdarzeń angażujących odpowiedzialność z polisy.
1

Zgłoszenie i weryfikacja

Każda okoliczność, która może angażować odpowiedzialność Ubezpieczonych, powinna być zgłoszona bezpośrednio do Insurance Expert. Forma powiadomienia jest dowolna - wystarczy email.
2

Weryfikacja i strategia obrony

Insurance Expert rozpoznaje sprawę, a następnie: przekazuje sprawę do Londynu lub powiadamia Zespół Doradczy w celu uruchomienia pomocy prawnej, a jeśli trzeba występuje o zgodę na uruchomienie Kosztów Reagowania Kryzysowego.
3

Obrona - Zespół Doradczy

Ubezpieczony ma prawo swobodnego wyboru prawnika. Może też skorzystać z pomocy Zespołu Doradczego, którego zadaniem jest przygotowanie i realizacja strategii obrony w celu ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności.
4

Obrona - odszkodowanie

W przypadku konieczności wypłaty odszkodowania (kary administracyjnej) - jest ono wypłacane bezpośrednio do kancelarii realizującej obronę. Jest to płatność bezpośrednia i nie wymaga wcześniejszej zapłaty przez zobowiązanego.

Sebastian Kasparek

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

+48 882 020 604


Zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiem na pytania, także podczas spotkania osobistego.

Formularz kontaktowy


Zostaw swoje dane, wkrótce skontaktujemy się z Tobą telefonicznie

Insurance Expert Sp. z o.o.

 
//]]>